Eğitim

“Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı, yerini değiştirmeli, birleştirmeli, ayırmalı, tekrar birleştirmelidir. Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar” – Jean PIAGET

Okulumuzdaki eğitim faaliyetleri ağırlıklı olarak çocuklarımızın zihinsel becerilerini ve temel kişilik özelliklerini geliştirmeye yönelik planlanır. Eğitim sürecinde çocuklarımızın, araştıran, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, duyarlı, açık görüşlü, , seçenekli düşünen, yaratıcı, problem çözme becerisi gelişkin, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olması hedeflenmektedir.
Bu amaçla dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan ve başarısı kanıtlanmış okul öncesi eğitim modellerinin güçlü yönlerinden oluşan bir program uygulanmaktadır. Bu programımızın temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir.

  •  Eğitim sürecinde çocuklarının aktif olması esastır. Çocuklar aktif olarak deneyimler kazanan, öğrenen, anlatan ve uygulayan bireylerdir. Seçim yapma, aktif olarak araştırma, deneyerek ve keşfederek öğrenme programın temel unsurlarıdır.
  •  Verimli bir eğitim süreci ancak çocukların kendilerini mutlu ve özgür hissettikleri bir ortamda gerçekleşir. Bulunduğu okul ortamında kendini değerli, güvende ve mutlu hisseden öğrenci öğrenmeye daha açıktır.
  •  Farklı duyu organları ile materyallerin çeşitli özelliklerini keşfetmeleri, öğrenmeleri için çocuklara özgür ve rahatlatıcı bir ortam sunulur.
  • Her çocuğun öğrenme potansiyeli, ilgi ve yetenekleri farklıdır.. Herkes farklı şekillerde öğrenir ve öğrenmenin birçok değişik yolu vardır. Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlanır.
  • Temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırmaktır. Çocuklara araştırma, deneme, hatalar yapma ve bunları kendi kendilerine düzeltebilmeleri için fırsatlar tanınmalıdır. Eğitim çocuğun sahip olabileceği deneyimleri zenginleştirme ve tecrübelerini ilerletme yönünde ona olanaklar sunulmasıyla mümkün olabilir.
  • Çocuklar kendileri ve eğitim süreçleri ile ilgili konularda görüşlerini güçlü bir şekilde dile getirme hakkına sahiptirler. Bilim çocuk anaokullarındaki tüm uygulamalar bu hakkın etkin kullanımını sağlayacak şekilde yürütülür.
  • Öğretmen, çocukların öğrenme ortamlarının en iyi şekilde hazırlar ve onlara rehberlik eder. Her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili olarak düşünmesine, gözlem yapmasına, akıl yürütmesine ve konuşmasına yardımcı olur. Her çocuğun kendini ifade etmesine fırsat tanır.
  • Proje bazlı öğrenme esastır. Çocuklara kazandırılmak istenen bilgi didaktik bir şekilde verilmez; onun yerine çocuğun bilgiyi projeler aracılığıyla edinmesi hedeflenir. Bu sayede çocuklar yaşarken öğrenme imkanı bulurlar. Projelerde konu seçimi çocukların ilgi ve deneyimleri dikkate alınarak yapılır. Proje içeriği çocuklar tarafından belirlenir.
  • Öğretmenler ailelerle işbirliği kurmanın her yolunu dener; çocuğun gelişimi sürecinde sorumlulukları paylaşır, ev ile okul arasında tutarlılığı sağlamaya uğraşır. Düzenli olarak aile eğitimleri ve karşılıklı bilgi paylaşımı yapılır. Ailelere evde çocuklarının gelişimini ve öğrenmesini destekleyebileceği araçlar ve yöntemler öğretilir. Bu sayede çocukların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ortamların süreklilik kazanması sağlanır.